Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid, die zorgvuldig worden afgewogen.

Inspraak en beroep

Voor projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen zijn er doorgaans drie formele inspraakmomenten. Deze formele inspraakmomenten zijn voor de uitvoering van het project net op zee Borssele reeds gepasseerd. Een overzicht van alle besluiten en vergunningen vindt u op deze pagina van het Bureau Energieprojecten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken).

Vergunningen

Voor de aanleg van de netaansluitingen van de windparken op zee zijn diverse vergunningen en ontheffingen nodig. Voor de netaansluiting van windpark Borssele gaat het om de volgende:

Omgevingsvergunning
Voor de uitbreiding van het 380kV-station in Borsele regelt de omgevingsvergunning alle aspecten over milieu en bouwen. Dat minimaliseert de milieudruk en waarborgt een veilige constructie.

Waterwetvergunning
Voor het offshore platform, de kabels en de dijkkruising in Zeeland is een Watervergunning verleend. Hierdoor blijft de veiligheid van de zeedijk en goed beheer van de Noordzee gewaarborgd.

Ontheffing Flora- en faunawet
De bescherming van planten en dieren langs het tracé van de kabels is geregeld in de verleende ontheffing van de Flora- en faunawet. Dit minimaliseert de mogelijke schade aan plant- en diersoorten.

Natuurbeschermingswetvergunning
De Vlakte van de Raan en de Voordelta zijn onderdeel van Natura 2000 gebied (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). De verkregen natuurbeschermingswetvergunning regelt de voorwaarden voor het leggen van de kabel door deze gebieden.


TenneT heeft alle benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd en verleend gekregen door de verschillende bestuursorganen, zoals gemeenten, waterschap,  en het Rijk. Al deze vergunningen en ontheffingen als ook het inpassingsplan zijn de vinden op de site van RVO.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.