Wie doet wat?

Delen via:   

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) beslissen waar de windparken worden aangelegd en hoe ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

TenneT zorgt er – samen met onze aannemers – voor dat er op land én zee een hoogspanningsnet komt dat de stroom uit de windparken veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengt. Dat doen we in nauw overleg met de ministeries, met de provincies, gemeenten, waterschappen in de gebieden waar we aan het werk gaan. Net als met grondeigenaren, omwonenden, belangenorganisaties en allerlei andere belanghebbenden.

Expertise en interesse

We hebben regelmatig overleg met betrokkenen en belangenorganisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, de scheepvaart en de havenbedrijven, maar ook provincies en gemeenten. Op die manier brengen zij hun expertise in en denken ze kritisch mee over de beste manier om de netaansluitingen aan te leggen. Ook zijn er veel individuele belanghebbenden die de aanleg van de netaansluitingen nauwgezet volgen. Bijvoorbeeld omdat het hun eigen woon- of werkomgeving raakt, of gewoon uit persoonlijke interesse.

Rijkscoördinatieregeling

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Die is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) beslissen over projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol over de locatie van de netaansluitingen en TenneT beslist hoe de platformen eruit gaan zien. Hierbij gaat het naast technische zaken ook over bouwkosten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.