Slijkgrasvelden succesvol verplaatst

Delen via:   
16 / 04 / 2019

Voor het transport van elektriciteit vanuit het windenergiegebied Borssele worden kabels via het project Net Op Zee - Borssele aangelegd. Bij de aanlanding vlakbij het dorp Borssele in Zeeland is buitendijks een areaal van het beschermde habitattype slijkgrasvelden aanwezig. Een klein deel van deze aanwezige slijkgrasvelden dreigde bij het ingraven van de kabel verloren te gaan.

Aan de ecologen van Arcadis is daarom vanuit Tennet en aannemer Boskalis gevraagd een plan op te stellen om zo de slijkgrasvelden ter plaatse te behouden zonder vertraging van het project. Een bijzonder project omdat voor zover bij de partijen bekend er nog niet eerder een verplaatsing van slijkgrasvelden heeft plaatsgevonden in Nederland!

Beste locatie voor verplanten bepaalt 

Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen voor de Wet natuurbescherming, het maken van een ecologisch werkprotocol voor de werkzaamheden en uitvoerig overleg met de aannemer Boskalis zijn de werkzaamheden op 31 juli 2018 uitgevoerd. Op basis van kaartmateriaal ter voorstudie en verdere inventarisatie in het veld is door deskundige ecologen bepaald waar in de directe omgeving de beste locatie is om de betreffende slijkgrasvelden naartoe te verplaatsen.  Voorwaarden hierbij waren dat de hoogteligging en overspoelingsfrequentie vergelijkbaar zijn met de nieuwe locatie. 

Slijkgras op rijplaten verplaatst

Voor de verplaatsing is het te verplaatsen Slijkgrasveld eerst rondom ontgraven tot een diepte van 40 centimeter. Vervolgens zijn rijplaten onder het veld gedrukt om het Slijkgrasveld inclusief gehele wortelzone te kunnen verplaatsen. Op de nieuwe locatie is de bodem eerst 40 centimeter verlaagd om het slijkgrasveld inclusief wortelzone op dezelfde hoogte te zetten als eerder ook het geval was. Dit alles is in minder dan één dag gebeurd om de kans op aanslaan van de vegetatie op de nieuwe locatie te vergroten. Tijdens het gehele traject heeft intensieve ecologische begeleiding centraal gestaan om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken.

Controlebezoeken

Na de uitvoering heeft over een periode van meer dan een half jaar nog diverse malen een controlebezoek plaatsgevonden. Dit om te zien hoe het Slijkgrasveld zich na vele cyclussen van eb en vloed zich ontwikkelt. Hierbij is geconstateerd dat het slijkgrasveld op de nieuwe locatie is aangeslagen en zich handhaaft buiten de invloedszone van de werkzaamheden. Dankzij een goede en zorgvuldige samenwerking tussen de ecologen van Arcadis, het betrokken personeel van Boskalis en netbeheerder Tennet is de verplaatsing succesvol geweest met behoud van de bestaande natuurwaarden en projectrealisatie en waardevolle lessen geleerd over het werken in buitendijks gebied.

Het rondom ontgraven van het te verplaatsen slijkgrasveld op de 'oude' locatie

Verplaatsing van het slijkgrasveld op de 'oude' locatie door een rijplaat onder de wortelzone van het slijkgras aan te brengen.

Het aanbrengen van het slijkgrasveld op de 'nieuwe' locatie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.