Voorkeursalternatief Borssele: windenergie van zee aan land via Westerschelde

Delen via:   
09 / 10 / 2015

De kabels die windenergie van zee naar land brengen in Zeeland, gaan  grotendeels via zee lopen. Via de Westerschelde komen ze bij Borssele aan land, op  minder dan één kilometer van het hoogspanningsstation. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en milieu hebben dit voorkeurstracé gekozen na intensief overleg met alle belanghebbenden. Deze route wordt verder uitgewerkt in een inpassingsplan.

Bestuurders van betrokken gemeenten en provincie hadden al eerder hun voorkeur voor dit tracé aangegeven. Ze zijn er blij mee dat inwoners hier relatief weinig last van zullen ondervinden. De precieze invulling van het gekozen zeetracé gebeurt in nauwe samenspraak met de scheepvaart, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zijn gekomen tot de keuze van deze route op basis van gesprekken met de gemeenten Borssele, Vlissingen, Middelburg, Veere, en Noord Beveland, Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland, scheepvaart-, agrarische- en natuurorganisaties. Er waren vier tracés (één zeetracé en drie tracés over land) beschreven in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie en de ingediende zienswijzen daarop vormen de basis voor het concept MER (Milieueffectrapport), dat de milieueffecten van de verschillende routes op de omgeving in kaart brengt. Ook hebben de technische haalbaarheid, de kosten en draagvlak een belangrijke rol gespeeld. De keuze van het voorkeursalternatief is een onderdeel van het MER (Milieueffectrapport).

Naar verwachting zullen het concept inpassingsplan en de ontwerpvergunningen in het begin van 2016 gepubliceerd worden. Ook hierop kunnen alle belanghebbenden reageren met een zienswijze. De aanleg van de kabel start naar verwachting in 2018.

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, is bezig met de voorbereiding van de ontwikkeling van een net op zee. De aanleg van de kabels maken deel uit van dit proces. TenneT wordt via de wet STROOM verantwoordelijk voor het aansluiten van de nieuwe windgebieden op het landelijk hoogspanningsnet.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.