Waarom deze route?

Delen via:   

TenneT heeft verschillende routes onderzocht, in nauw overleg met o.a. de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeenten en belangenorganisaties voor visserij, scheepvaart, natuur en milieu etc. Zij hebben vanuit hun kennis en ervaring aangeven wat de belangrijkste voor- en nadelen zijn. De definitieve corridor (hieronder) is vastgesteld door de ministeries en Rijkswaterstaat.

Voorkeursalternatief

Van vier tracés zijn de milieueffecten gedetailleerd onderzocht in een milieueffectrapportage (m.e.r). De definitieve route (voorkeursalternatief) is bepaald op basis van informatie uit deze rapportage en op basis van economische (kosten), technische, haalbaarheids- en andere maatschappelijke overwegingen. De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenM) hebben deze corridor opgenomen in het vastgestelde inpassingsplan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.