Omgeving

Delen via:   

Als inwoner, ondernemer, toerist of natuurliefhebber merkt u waarschijnlijk weinig van de netaansluiting van de windparken als die eenmaal is aangelegd. De verbinding loopt vrijwel geheel ondergronds, zowel op zee als op het vasteland, waardoor de kabels niet leiden tot zichtbare veranderingen in het landschap.

Bedrijvigheid op zee

Er is een veiligheidszone van 500 meter rond de platformen. Binnen die zone mag er niet gevaren worden. Rond de kabels is er aan beide zijden een onderhoudszone van 500 meter. Die moge wel overvaren worden, maar schepen mogen er niet ankeren. Daarnaast is er door de windparken een ‘shipping lane’ waar gevaren mag worden, de invloed op de scheepvaart is hierdoor beperkt.

De gezondheid van mensen, dieren en gewassen

TenneT krijgt vaak vragen over magneetvelden en gezondheidseffecten. Voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen bestaat geen beleid.

In verband met de aanlegwerkzaamheden en de wens om in de toekomst de ondergrondse kabels te kunnen bereiken legt TenneT de kabels niet onder bebouwing aan; hiermee wordt direct voorkomen dat gevoelige objecten in de magneetveldcontour komen te liggen. Bij dit project komen geen woningen, scholen, crèches of kinderopvangplaatsen binnen de 0,4 microteslacontour van de nieuwe verbinding te liggen.
Meer over de invloed van bovengrondse en ondergrondse elektrische en magnetische velden leest u in de brochure ‘Wonen in de nabijheid van hoogspanning’. Daarin leest u ook over de adviezen die de overheid heeft geformuleerd over hoogspanningsverbindingen die TenneT altijd naleeft.

Kustwering

Bij de aanleg van de nieuwe netaansluiting wordt uiteraard rekening gehouden met de bescherming tegen hoogwater. De zeekabels komen aan land via de primaire waterkering, deze is waar de kabels aan land komen verzwaard, zodat de waterkering meteen toekomstvast is. Daarnaast is de kruising van de kabels met de waterkering afgestemd en goedgekeurd door het waterschap Scheldestromen.

Natuur, flora en fauna

De aanleg van de platformen en de kabels heeft onvermijdelijk impact op de natuur, zowel op zee als op land. Vanuit de opgestelde milieueffectrapport (m.e.r.) is gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna, bodem, water, lucht en landschapswaarden. TenneT heeft intensief overleg gehad met onder andere Natuur & Milieu over maatregelen en daardoor de negatieve effecten tot een minimum beperkt. Een voorbeeld: groen of blauw licht blijkt vogels minder te beïnvloeden dan wit licht. We houden hier dus rekening mee met de verlichting van de platformen.

Apparatuur

Ondergrondse (of onderzeese) verbindingen zoals bij de netaansluiting Borssele hebben een kleiner elektromagnetisch veld dan bovengrondse. Dat verkleint de (toch al minimale) kans op storingen aan apparatuur door zogenoemde interferentie. Dat is het natuurkundige verschijnsel waarbij twee elkaar overlappende elektromagnetische golven elkaar op sommige plaatsen versterken of juist verzwakken, waardoor het signaal verstoord kan raken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.