Werkzaamheden

Delen via:   

Hoogspanningsstation Borssele
De uitbreiding van het hoogspanningsstation is in volle gang. Tot het einde van 2018 worden de transformatorvelden ingericht en worden de transformatoren geplaatst. Daarnaast worden de eerste twee kabels vanuit zee doorgetrokken naar het landstation in Borssele.

Kabels
In het najaar wordt de eerste twee kabels geïnstalleerd, de voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden hiervoor worden op dit moment uitgevoerd. Denk aan het verwijderen van explosieven en archeologisch onderzoek, baggerwerkzaamheden op zee en graafwerkzaamheden op land.

Platformen
In augustus is het jacket (onderstel) voor het eerste platform gebouwd en geïnstalleerd op zee. De bouw van de topside (bovenkant) voor het eerste platform is in de afbouwfase op de werf in Schiedam en wordt in het voorjaar van 2019 geplaatst op het ‘jacket’. De bouw van het jacket voor het tweede platform is in volle gang en wordt in 2019 geïnstalleerd.

Op zee

Op zee worden twee standaard platformen van 700 MW gebouwd. Per platform worden twee 220 kV-kabelsystemen naar land aangelegd, via vier sleuven. In het inpassingsplan en de watervergunning is een brede strook (corridor) opgenomen waarbinnen de kabels komen te liggen. Naar aanleiding van de diverse onderzoeken, zoals bodem-, explosieven en archeologisch onderzoek is de exacte route bepaald.

Op land

Op land worden de kabels op minimaal 1,2 meter diepte ondergronds aangelegd. Bij landbouwgebieden is de aanlegdiepte 1,8 meter. De kabels lopen naar het bestaande hoogspanningsstation Borssele, dat wordt uitgebreid. Het tracé is na aanvullend grondonderzoek en in overleg met grondeigenaren, waterschap en gemeente exact bepaald. Na de werkzaamheden brengt TenneT de grond zoveel mogelijk terug in oorspronkelijke staat.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.