Welke invloed heb ik?

Delen via:   

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via uw vraag of reactie of via een gesprek met TenneT, zijn er ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van het project.

Rijkscoördinatieregeling

Op de netaansluitingen van de windparken op zee is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. De regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang sneller besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming of van inspraakmogelijkheden voor burgers. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt de besluiten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. TenneT heeft een adviserende rol. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Inspraak

De ministers van EZK en BZK  leggen het beoogde kabeltracé van Hollandse kust (noord) en (west Alpha) vast in een inpassingsplan. Hierin wordt uitgelegd waar de netverbinding komt te liggen en waarom voor dit tracé gekozen is. Het inpassingsplan wordt eerst als een ontwerpplan gepubliceerd, gelijktijdig met de benodigde ontwerpvergunningen. Voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) vindt dit naar verwachting plaats in november 2018. Op het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpvergunningen is inspraak mogelijk. Op basis van de ingediende inspraakreacties (zienswijzen) beoordelen de verantwoordelijk ministeries of het plan wordt aangepast. Daarna wordt het inpassingsplan met een reactie op de zienswijzen als definitief plan gepubliceerd. Indieners die het niet eens zijn met de verwerking van hun zienswijze kunnen beroep indienen. De Raad van State doet uitspraak of beroepen gegrond zijn. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.