Arcadis/Pondera Consult begeleidt milieueffectrapportage

Delen via:   
20 / 01 / 2017

Het samenwerkingsverband van Arcadis en Pondera Consult begeleidt de milieurapportage van netaansluiting Hollandse kust (noord). Zij gaat in opdracht van TenneT het milieueffectrapport (MER) opstellen ten behoeve van het inpassingsplan en de vergunningsaanvragen.

Het MER gaat inzicht geven in de effecten van mogelijke routes en de ligging van het net op zee. Dit omvat onder meer routes van de kabels op zee, mogelijke aanlandlocaties, routes van de kabels op land, en mogelijke locaties van het nieuw te bouwen transformatorstation en de aansluitlocatie (het hoogspanningsstation waar de kabels aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet). Het MER gaat de milieugevolgen beschrijven voor bijvoorbeeld leefomgeving, water, natuur, landschap en archeologische waarden. Mede op basis van de informatie uit het MER stellen de ministers van EZ en IenM het inpassingsplan vast en bepalen daarmee de route en ligging van het net op zee.

Arcadis/Pondera hebben ruime ervaring met het opstellen van milieueffectrapportages: onder meer voor net op zee Borssele.  De combinatie Arcadis / Pondera Consult brengt een brede kennis en ervaring in op het gebied van m.e.r.-projecten en de ontwikkelingen van wind op zee.

Om te komen tot het MER en de vergunningen hecht TenneT aan een goede samenwerking met lokale overheden en overige stakeholders. Met hun inbreng kan TenneT de impact van de nieuwe infrastructuur helder in kaart brengen en waar mogelijk hinder beperken.

Hollandse Kust (noord) is een van drie gebieden die door het kabinet zijn gekozen om de komende jaren, tot en met 2023, windparken op zee te ontwikkelen, conform afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei. Het heeft een capaciteit van 700 megawatt (MW). TenneT sluit de nieuw te bouwen windenergiegebieden via netaansluitingen op zee  aan op het  hoogspanningsnet op land. Vanaf 2023 leveren deze de windenergiegebieden samen 3500 MW aan stroom.

Het net op zee bestaat uit een platform op zee, twee kabels in de zeebodem, die ook op land ondergronds verder gaan. Verder bestaat het net op zee uit een nieuw te realiseren transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation, waar de kabels aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.