Geluid van het transformatorstation

Delen via:   
13 / 02 / 2020

Er zijn regelmatig vragen van bewoners over mogelijk geluidshinder door de komst van het transformatorstation van TenneT. Om deze vragen te kunnen bespreken, zijn we de 'Themagroep geluid' gestart. In de themagroep zitten vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit Wijk aan Zee en Beverwijk West, TenneT en EZK. Het doel van de themagroep is de zorgen van bewoners over mogelijke geluidshinder te bespreken en waar mogelijk deze zorgen weg te nemen.
De bewonersgroepen die op dit moment deelnemen aan de themagroep zijn Buurtbelang  Julianaweg e.o. (initiatiefnemers ‘Ban de Brom’),  Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee, Wijkgroep Westertuinen-Warande en Bewonerscommissie Creutzberglaan. Inmiddels is de themagroep een aantal keer bij elkaar geweest.

Meten is weten

Het belangrijkste onderwerp in de discussie over het geluid van het transformatorstation is de mogelijke overlast ten gevolge van laag frequent geluid (LFG). In de themagroep is afgesproken dat TenneT metingen gaat uitvoeren om inzicht te krijgen in de bijdrage van LFG vanaf het moment dat het transformatorstation in bedrijf wordt gesteld, ten opzichte van het op dit moment reeds aanwezige LFG niveau bij de woningen van Beverwijk en Wijk aan Zee. De meetgegevens worden openbaar gemaakt. TenneT is met de bewonersgroepen in gesprek om tot afspraken te komen over de metingen (aantal, tijdsduur) .

Extra maatregelen

Het ontwerp van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) voldoet aan alle wettelijke geluidsnormen. Voor Hollandse Kust (west Beta) moet nog een vergunning aangevraagd worden. Omdat het transformatorstation gebouwd wordt in een omgeving die al hinder ondervindt van de aanwezige grootschalige industrie, heeft TenneT extra maatregelen toegezegd om het toekomstig geluid van het transformatorstation verder te verlagen. Op dit moment ligt de definitieve omgevingsvergunning waarin dit geregeld wordt ter inzage.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.