Inspraak Hollandse Kust (west Beta) mogelijk t/m 8 juli

Delen via:   
01 / 07 / 2021

Op dinsdag 8 en donderdag 10 juni organiseerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met TenneT twee online informatieavonden. Daarin stonden de ontwerpbesluiten voor het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) centraal. Een belangrijke mijlpaal in de procedure voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding die het windpark op de Noordzee zal aansluiten op het nieuw te bouwen transformatorstation in de gemeente Beverwijk.

In gesprek met de omgeving
​Het doel van de bijeenkomsten was om bewoners, bedrijven en andere belangstellenden te informeren over de ontwerpbesluiten die sinds vrijdag 28 mei ter inzage liggen. Maar ook om te wijzen op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Op het ontwerp-inpassingsplan (waar komen de kabels en het transformatorstation te liggen?), op de ontwerpbesluiten (welke vergunningen worden er verleend?) en op de milieueffectrapportage (welke invloed heeft het voorkeurstracé op het milieu?)

Afbeelding: voorkeurstracé Hollandse Kust (west Beta)

Participatie is van groot belang, weet Ilse Konings, binnen TenneT verantwoordelijk voor de tracering. “De dialoog met burgers, overheden en andere belanghebbenden heeft het project beter gemaakt.” Zo is er gekozen voor een tracé dat zo ver mogelijk van de bebouwing af ligt. Ook zijn er extra geluidsmaatregelen voor het transformatorstation genomen.

Hoewel de opkomst bescheiden was, werd de inhoud van de informatieavonden hoog gewaardeerd. “Helaas kunnen we met een project als dit nooit alle handen op elkaar krijgen”, geeft Inger Huizing, projectleider rijkscoördinatieregeling bij het ministerie, aan. Op beide avonden werden zorgen geuit over de milieubelasting in het gebied. “Die zorgen kunnen we niet wegnemen. We nemen ze wel serieus. Door er alles aan te doen om de impact van de aanleg zo klein mogelijk te houden.”

Tot en met 8 juli a.s. kunnen er zienswijzen op de stukken worden ingediend. Eind november zullen de definitieve besluiten ter inzage komen. Daar kan beroep tegen worden aangetekend – ook zonder dat er eerst een zienswijze is ingediend. Zowel Inger Huizing als Ilse Konings hopen dat betrokkenen nu al van zich laten horen. “Als de besluiten in november definitief zijn en er dan beroep wordt aangetekend, toetst de Raad van State vooral of de procedure juist is toegepast. Nu is er nog ruimte om waar nodig inhoudelijke wijzigingen door te voeren.”

Nalezen
Bent u geïnteresseerd in de presentaties en een overzicht van vragen en antwoorden van beide avonden?

Inspraakprocedure
​Iedereen die dat wil, kan tot en met 8 juli 2021 een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten via de website van de RVO. U kunt de stukken ook bekijken op papier. Dat kan tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk en op afspraak in het Informatiecentrum van TenneT, Zeestraat 250 in Beverwijk. Als u vragen heeft, kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.