Ontwerpbesluiten geluidsmaatregelen liggen ter inzage

Delen via:   
11 / 02 / 2020

De projecten Net op zee Hollandse Kust noord en west Alpha sluiten straks samen 1.400 MW windenergie aan. De laatste ontwikkelingen in de realisatie van dit project hebben ertoe geleid dat voor een aantal reeds verleende vergunningen een wijziging of aanpassing nodig is (fase 2).

Ter inzage

De besluiten voor dit project liggen van vrijdag 7 februari 2020 tot en met vrijdag 20 maart 2020 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 6 februari 2020 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 8 februari 2020 tot en met vrijdag 20 maart 2020. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze op het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht kan beroep instellen. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Meer informatie?

Bekijk de site van Bureau Energieprojecten:

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.