Trechtering van zeven naar vier tracéalternatieven

Delen via:   
23 / 10 / 2017

Om de stroom van het nieuw te bouwen windpark op zee voor de kust van Noord-Holland in 2023 aan te sluiten op het landelijk hoogspanningsnet, zijn de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) en TenneT volop bezig met de voorbereidingen. De aansluiting zal plaatsvinden via een ondergronds kabelsysteem. Van de zeven tracéalternatieven die eerder waren beschreven in de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) zijn er voorlopig vier gekozen voor nader onderzoek. Dit om in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief, ofwel het te verkiezen tracéalternatief, te kunnen bepalen. 

Vier tracéalternatieven nader onderzocht
In de selectie van zeven naar vier tracéalternatieven zijn vier aspecten meegewogen: effecten op milieu en omgeving, techniek en kosten. Ook is gekeken naar toekomstbestendigheid. Dit houdt in dat het Rijk en TenneT ook kijken of het tracéalternatief in de toekomst geschikt is om nog meer windparken aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Om de omgeving op de hoogte te houden, vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken overheden en andere stakeholders. In mei 2017 zijn informatieavonden in de regio gehouden. 

Wilt u meer weten over het bepalen van de route, klik dan hier. Over de procedures vindt u meer informatie op de website van het ministerie van Economische zaken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.