Vragen en antwoorden over de voorgenomen strandwerkzaamheden bij paviljoen Noorderbad

Delen via:   
15 / 04 / 2021

Waarom wordt het zand voor de tijdelijke ophoging op het strand niet vanaf zee opgespoten? Wat gebeurt er met de strandhuisjes tijdens de werkzaamheden? En moeten we vrezen voor magnetische velden op de plekken waar de kabels maar anderhalve meter diep in de bodem liggen? Deze en tal van andere vragen werden vorige week gesteld tijdens de online bijeenkomsten over de voorgenomen werkzaamheden op en rond het strand van Wijk aan Zee en Heemskerk.

In dit artikel leest u een kort verslag en onderaan vindt u een overzicht van alle vragen en antwoorden en de presentaties.

Waar tijdens de eerste online bijeenkomst voornamelijk bewoners aanschoven, namen tijdens de tweede sessie vooral raadsleden thuis voor de camera plaats. De opzet voor beide avonden was echter hetzelfde. Na haar welkomstwoord gaf sessieleider en stakeholdersmanager Manon Raats namens TenneT het stokje door aan Richard Koenders. Hij gaf als omgevingsmanager namens TenneT een toelichting op het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha).

Werkplannen
Aansluitend nam Patrick Bakelaar als omgevingsmanager voor aannemer NRG de aanwezigen mee in de aanpak voor de aanleg van de landkabels en de beoogde werkzaamheden op het strand bij paviljoen Noorderbad. Namens de aannemer Jan de Nul Group, die de aanleg van de zeekabels voor zijn rekening neemt, gaf Arjan Dams tekst en uitleg over de uitvoeringsplannen voor dit deel van het project. Aansluitend konden de deelnemers al hun vragen stellen.

Strandhuisjes
Kunnen de strandhuisjes gebruikt blijven worden tijdens het volledige seizoen 2021 en seizoen 2022?. “Wellicht moet een aantal strandhuisjes, ter hoogte van het werkterrein, naar het noorden worden verschoven”, zo liet stakeholdersmanager Manon Raats in haar reactie weten. “De strandhuisjes die kunnen blijven staan, zullen net als het strandgedeelte buiten het werkterrein en de horeca op elk moment bereikbaar blijven. Eind juni / begin juli organiseren we hierover samen met strandexploitant Familie Greve een bijeenkomst voor de strandhuisjeseigenaren. Zoals we eerder een gezamenlijke bijeenkomst organiseerden in juli 2019. Tegen die tijd zullen ook de meer gedetailleerde uitvoeringsplannen en de verkeersveiligheidsplannen bekend zijn.”

Tijdelijke ophoging
Uiteraard ging de aandacht ook uit naar de aanvoer van de 50.000 m3 zand die nodig is voor de tijdelijke ophoging op het strand. Dit ‘grote zandkasteel’ is nodig om de boringen voor de mantelbuizen uit te voeren. Eind maart gaven Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier als bevoegd gezag aan ‘welwillend’ tegenover de optie te staan om lokaal zand te gebruiken. Maar een beslissing hierover kan pas genomen worden op basis van een vergunningsaanvraag. Deze aanvraag wordt in de komende weken door aannemer NRG opgesteld.

Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Download de gratis TenneT BouwApp.

Zand vanaf zee
Toch werden er ook vraagtekens geplaatst bij de optie om het zand lokaal te winnen. “TenneT wil 50.000 m3 zand bij Zuiderbad weghalen en dat over een afstand van circa een kilometer met vrachtwagens over het strand verplaatsen. Dit levert een file op van ongeveer 20 kilometer”, zo rekende een van de vragenstellers voor. “Waarom kiest TenneT niet voor de optie om het zand vanuit een winplaats voor de kust vanaf zee op te spuiten?”

Bezwaren
Volgens omgevingsmanager Patrick Bakelaar van NRG is in samenspraak met bewoners, belanghebbenden en strandexploitanten ook deze optie serieus bekeken en beoordeeld. “Een groot bezwaar is echter dat het niet mogelijk is de vergunningen hiervoor tijdig rond te krijgen om de werkzaamheden volgens de wens van de omgeving in het laagseizoen mogelijk te maken. Daar komt bij dat er nog steeds evenveel transport over het strand zal plaatsvinden, alleen over een iets kortere afstand. Daarmee neem je de hinder dus niet weg. Ook moet je binnen die optie een groot deel van de kustlijn afsluiten, wat natuurlijk niet wenselijk is voor de watersporters en de strandbezoekers.”

In het afgelopen half jaar zijn samen met diverse klankbordgroepen diverse scenario’s onderzocht voor aanvoer van zand, materiaal en materieel naar strand gemeente Heemskerk, ter hoogte van Noorderbad.

Magneetvelden
“Moeten we vrezen voor magneetvelden op de plekken waar de kabels slechts op anderhalve meter diepte in de grond liggen?”, zo vroeg één van de raadsleden zich hardop af. Het antwoord is nee. “Voor het kabeltracé van Hollandse Kust (noord) (west Alpha) zijn de magneetveldencontouren van de kabels in beeld gebracht”, aldus Kelvin Bastiaan, assistent projectmanager voor de aanleg van de landkabels namens TenneT. “Hieruit komt naar voren dat er – op de aansluitpunten van de kabels; de zogeheten mofputten na – aan de oppervlakte geen sprake is van een magneetveldcontour. De kabels liggen hier simpelweg te diep voor.”

Gevoelige objecten
De mofputten worden gerealiseerd bij de in- en uittredepunten van de boringen. Deze liggen op minimaal 1.20 meter diepte. Ter hoogte van de mofputten heeft de magneetveldcontour van 0,4 microtesla een breedte van 45 (bij 220 kV) tot 60 (bij 380 kV) meter. Binnen die magneetveldcontour liggen geen gevoelige objecten. Om hierover duidelijkheid te geven liet TenneT eerder al de beoogde en ook de toekomstige situatie op het tracé binnen de magneetveldcontour van 0,4 microtesla inzichtelijk laten maken. Kelvin: “Hierbij is gekeken of er gevoelige objecten zoals woningen, scholen, crèches of kinderopvangplaatsen of dergelijke toekomstige bestemmingen binnen de magneetveldcontour liggen. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat dit voor de hoogspanningskabels en het nieuw te bouwen transformatorstation niet het geval is.” 

Download de BouwApp
Verder gaan TenneT en NRG in de komende weken met de klankbordgroepen voor bewoners en strandexploitanten om tafel om met elkaar verder over de verkeersplannen te praten. Vindt u het interessant om het project te volgen en wilt u actuele informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dan kunt u daarvoor gratis de TenneT BouwApp downloaden in de App Store (iOS) of Google Play (Android).

De vragen/antwoorden en presentaties over de voorgenomen strandwerkzaamheden vindt u hieronder.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.