Wat gebeurt er de komende maanden voor de aanleg van de landkabels?

Delen via:   
17 / 09 / 2020

Wat gebeurt er de komende maanden in Wijk aan Zee en Beverwijk voor de aanleg van de landkabels?
Afgelopen maandag lieten tientallen bewoners, raadsleden, eigenaars van strandhuisjes en vertegenwoordigers van belangengroepen zich in Wijk aan Zee en Beverwijk informeren over de geplande werkzaamheden voor de aanleg van de landkabels. In het najaar beginnen de boringen op land voor de kabels waarmee de windenergie van zee aangesloten wordt op het hoogspanningsnet.

Omgevingsmanager Rens Wilbers van TenneT vertelt de bezoekers over alle werkzaamheden van project Hollands Kust (noord) / (west Alpha) die komende jaren moeten gebeuren en wat de planning op hoofdlijnen is.

Volgend op de richtlijnen vanuit het RIVM voor het informeren van grote groepen waren er verdeeld over de dag meerdere inloopmomenten in Dorpshuis De Moriaan. Rens Wilbers, omgevingsmanager namens TenneT voor Net op Zee, nam de aanwezigen middels een korte presentatie mee in de plannen. Vervolgens kregen zij aan de hand van tekeningen en kaarten op verschillende tafels nadere tekst en uitleg over de geplande werkzaamheden. Hiervoor waren ook Mark de Bruijn, projectleider en Patrick Bakelaar, omgevingsmanager namens NRG aanwezig. Deze combinatie, samengesteld uit de bedrijven Alsema, Denys en van Vulpen, gaat dit najaar als aannemer aan de slag met de aanleg van de landkabels. Verder waren namens TenneT ook stakeholdersmanager Manon Raats, projectdirecteur Dick Lagerweij Hollandse Kust Noord/west Alpha en projectmanager voor de landkabels Robert Wijnholds aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Verduurzaming energie 
Vanaf de windparken en de platforms van TenneT op zee komen dikke stroomkabels aan de noordkant van Wijk aan Zee via het strand aan land. Deze zijn bedoeld voor het aansluiten van de windmolenparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Samen met het windpark (west Beta) zullen deze parken voldoende groene stroom gaan produceren voor het jaarlijks verbruik van ruim 2 miljoen huishoudens per jaar. Daarmee gaan de parken een stevige bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse energie.

Horizontaal gestuurde boringen
De offshore windparken worden gerealiseerd door commerciële marktpartijen. Voor het windpark van Hollandse Kust (noord) is dat Crosswind, een combinatie van Eneco, Shell en Van Oord. De aanbesteding voor (west Alpha) volgt nog. Rens Wilbers: “TenneT zorgt voor twee platforms op zee, dat zijn in feite de stopcontacten voor de windparken vanwaar de stroom via dikke zeekabels aan land wordt gebracht. Vanaf het strand bij Wijk aan Zee worden deze kabels gekoppeld aan de landkabels die de stroom ondergronds naar het transformatorstation brengen, dat volgend jaar op het terrein aan de Zeestraat gebouwd gaat worden. Van daaruit worden ondergrondse kabels geboord naar het transformatorstation langs de A9 in Beverwijk voor de aansluiting op het nationale hoogspanningsnet. Via de regionale netten komt de stroom uiteindelijk bij de stroomgebruikers in het land.” In totaal gaat het om ongeveer 10 kilometer landkabels die vanaf 12 verschillende werkterreinen in de gemeente Beverwijk in de grond worden gelegd. “Dat gebeurt door middel van horizontaal gestuurde boringen”, aldus Mark de Bruijn van NRG. “Elke boring is goed voor ongeveer een kilometer kabel. De kabels komen op een gemiddelde diepte van 30 tot 35 meter te liggen, afhankelijk van de samenstelling van de grond.”

Projectleider NRG, Mark de Bruijn, legt aan bezoekers uit hoe het maken van ondergrondse gestuurde boringen werkt. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Naar het strand toe 
Voor de werkzaamheden op en om het strand van Wijk aan Zee geldt, dat er vanaf de parkeerplaats van PWN aan de Meeuweweg naar het strand toe wordt geboord. Mark de Bruijn: “We gaan zo’n twaalf meter diep onder de strandhuisjes en daarna nog dieper in de duinen door naar het strand. Daar komen de landkabels op een afstand van zo’n vijftig meter vanaf de strandhuisje weer omhoog.”  De zee- en landkabels worden achter de duinen aan elkaar zijn gekoppeld. “Hier wordt momenteel met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap over gesproken”, zo vult omgevingsmanager Rens Wilbers aan. “Zij zijn hiervoor het bevoegd gezag. De werk- en veiligheidsplannen moeten worden goedgekeurd door de gemeente. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken met alle betrokken partijen kunnen we op z’n vroegst medio 2021 starten met de werkzaamheden op het strand.”

Omgevingsmanager Patrick Bakelaar laat visualisaties van de boormachine en waar de werkterreinen komen te liggen zien. Foto: Jorrit ‘t Hoen

Tijdelijk ophogen
Vast staat dat het strand voor deze werkzaamheden tijdelijk moet worden opgehoogd. Dat hangt samen met boorvloeistof waarmee we het boorgat openhouden. Omdat het strand lager ligt dan het punt waar de boor de grond ingaat, heb je te maken met een hoogteverschil. Dat zorgt er volgens de wet van de communicerende vaten voor dat de vloeistof er op het laagste punt weer uitloopt. Dat voorkom je door het strand tijdelijk op te hogen. Patrick Bakelaar: “Dat boren doen we met een elektrische installatie die bijzonder geschikt is voor binnenstedelijk gebruik. Deze machine is een stuk stiller dan een dieselversie en we besparen daarmee een hoop brandstof, dus ook uitstoot van schadelijke stoffen.” 

Impact op de omgeving
Tijdens de gespreksrondes waren de meeste aanwezigen vooral benieuwd naar de impact van de werkzaamheden op de omgeving en wat dit mogelijk aan overlast gaat opleveren. Hoe lang duren de werkzaamheden? Worden de parkeerplaatsen van PWN gecompenseerd? Blijft er een doorgang open? Kunnen we veel zwaar verkeer door de straten verwachten? En wat betekent het ophogen van het strand voor de strandhuisjes? Zo maar een greep uit de vragen die aan de tafels naar voren kwamen. Robert Wijnholds, als projectleider van TenneT verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van de landkabel, kan zich de zorgen over overlast vanuit de omgeving goed voorstellen. “Uiteraard willen mensen graag tijdig weten wat hen te wachten staat, wat zij van de overlast gaan merken en hoeveel vrachtverkeer er door de straten zal gaan. Dat beseffen we maar al te goed en we horen dan ook graag wat de zorgen zijn.”

Projectleider landkabels, Robert Wijnholds, van TenneT Foto: Jorrit ’t Hoen.

Definitief veiligheids- en werkplan
Zoals aangegeven worden momenteel nog gesprekken gevoerd over de exacte uitvoering. Robert Wijnholds: “Daarom komen we als het definitieve werkplan beschikbaar is, aan het eind van dit jaar terug om die plannen tot in het kleinste detail toe te lichten. Daar mogen de mensen op vertrouwen.” Dit plan wordt volgens planning in december 2020 ingediend en ligt dan in de maanden januari en februari 2021 ter inzage. Op dat plan kan iedereen nog een zienswijze indienen, die door het project meegenomen worden in het vaststellen van de definitieve plannen. Als het plan in maart 2021 goedgekeurd wordt door het bevoegd gezag bestaat er voor belanghebbenden in april en mei nog de mogelijkheid om beroep in te dienen. Afhankelijk van de voortgang kunnen de boringen naar het strand medio 2021 starten. Begin 2022 kunnen dan de kabels in de mantelbuizen getrokken worden.

"Ik denk dat er grote behoefte is aan informatie over waar we als omwonenden terecht kunnen met onze vragen, opmerkingen of klachten. Bij wie moeten we zijn als er sprake is van overlast?"

Bouw app
Eind oktober kunnen de omwonenden en belangstellenden een speciale bouw app downloaden waarmee zij de actuele stand van zaken kunnen volgen en op de hoogte blijven van wat, waar en wanneer gebeurt. Robert Wijnholds: “Zoals bij elk project zal het ook hier tijdens de uitvoering ongetwijfeld een keer gebeuren dat een chauffeur net iets te sportief langs komt rijden, waardoor de kopjes in de kast trillen. Ook op zulke momenten is het belangrijk dat mensen direct aan de bel kunnen trekken. Dat we elkaar weten te vinden, maar ook dat zij de direct uitvoerenden daarop kunnen aanspreken en dat die signalen langs die weg of mogelijk via een belletje, mail, onze website of app bij ons terecht komen.” 

Bij wie moeten we zijn?
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik had gehoopt vandaag al concreet te horen welke overlast we als omwonenden kunnen verwachten, waar en wanneer?”, zo laat Marja Hollander uit Wijk aan Zee weten. “Maar daarvoor zullen we eerst het werkplan moeten afwachten. Ik denk dat er grote behoefte is aan informatie over waar we als omwonenden terechtkunnen met onze vragen, opmerkingen of klachten. Bij wie moeten we zijn als er sprake is van overlast? Moeten we dan de aannemer aanspreken of TenneT? Het is goed als die informatie tijdig met ons als gemeenschap gedeeld wordt.”

Om tafel
Ook Frans Backus, vertegenwoordiger van de wijkgroep Westertuinen-Warande uit West Beverwijk kwam maandag naar De Moriaan voor tekst en uitleg over de plannen. Ook hij pleit voor het inzichtelijk maken van wat waar gaat gebeuren en welke overlast dat mogelijk met zich mee zal brengen. “Als er fietsroutes of wegen afgesloten moeten worden laat dat dan op voorhand tijdig via de juiste kanalen weten. Ook lijkt het me verstandig dat TenneT niet in december met een kant-en-klaar werkplan terugkomt, maar dat zij vooruitlopend op dat plan met een aantal mensen en partijen uit het de directe omgeving om tafel gaan om een en ander te bespreken. Geloof me, dan heb je al snel 90 tot 95 procent van de pijnpunten te pakken, waarmee je actief aan de slag kunt om de overlast tot een absoluut minimum te beperken.”

Bijeenkomsten in Beverwijk en Velsen 
In de komende maanden organiseren we nog inloopbijeenkomsten in Beverwijk en Velsen. Bewoners die wonen in de buurt waar onze werkzaamheden zijn, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Ook worden de bijenkomsten aangekondigd op onze website. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.