Werkzaamheden strand Heemskerk (bij Noorderbad): Wijk aan Zee ontzien met zwaar transport via Tata Steel en start uitvoering na zomer

Delen via:   
15 / 03 / 2021

Hoe kunnen we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken bij de werkzaamheden die voor de aanleg van de zeekabels op het strand van Heemskerk moeten worden uitgevoerd? Hoe krijgen we het zand voor de tijdelijke ophoging en ook het materieel op de plek zonder dat al dat zware transport door het dorp en over de Relweg gaat? Op basis van de verschillende scenario’s voor het zware transport (via het strand, zee, lucht, het Tata-terrein en de Relweg) zijn scenario's gekozen waarbij het dorp zoveel mogelijk wordt ontzien.

De mogelijke opties, die samen met diverse klankbordgroepen zijn onderzocht, om materiaal en materieel aan te voeren voor de werkzaamheden op strand.

Zo min mogelijk hinder
In de afgelopen maanden zijn veel (online) gesprekken gevoerd tussen TenneT/ aannemer NRG, de klankbordgroepen met bewoners en strandexploitanten, de gemeenten, PWN en met Rijkswaterstaat (RWS) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als bevoegd gezag. Het doel was om op basis van die gesprekken tot een zo breed mogelijk gedragen plan van aanpak (werkplan) te komen. Uit de gesprekken met de omgeving hebben we teruggekregen dat de werkzaamheden het liefst met zo min mogelijk hinder worden uitgevoerd.

Transport via Tata Steel
“In de gekozen scenario's worden het zand dat nodig is voor de tijdelijke ophoging en het meeste materieel vanaf de A22 bij Velsen direct via de hoofdingang over het terrein van Tata Steel, het Vliegerpad en het strand aangevoerd”, aldus Rens Wilbers, projectleider Vergunningen en Omgevingsmanagement namens TenneT. “Er zullen wel altijd transporten via de Relweg plaatsvinden. Dat kunnen we helaas niet wegnemen, bijvoorbeeld tussen werkterrein op het strand (WKT1) en het werkterrein op parkeerterrein PWN (WKT 2), maar daarbij gaat het om enkele transporten per dag. Met het scenario over het Tata-terrein houden we 95% uit het dorp. Wel is het zo dat we ook een uitwijkscenario achter de hand hebben voor het geval dat er zich een calamiteit voordoet bij Tata Steel. Dan is er sprake van overmacht en kan het zijn dat het transport alsnog tijdelijk via het dorp verloopt. Maar daar gaan we op voorhand uiteraard niet vanuit.”

De ‘tijdelijke ophoging’ van zand voor het maken van de boringen en intrekken van de mantelbuizen.

Mogelijk meer goed nieuws
“We zijn enorm blij dat we deze afspraak met Tata Steel hebben kunnen maken, omdat we daarmee het dorp zoveel mogelijk kunnen ontzien”, vervolgt Rens. “Daar komt nog bij dat we het instituut Deltares hebben gevraagd of het mogelijk is om het benodigde zand plaatselijk van het strand te kunnen halen. Dit zullen wij voorleggen aan Rijkswaterstaat. Als blijkt dat dit kan en Rijkswaterstaat stemt hiermee in, dan verloopt het transport voor het zand uitsluitend over het strand zelf.

Geen lange tijd kilometers lange buizen op strand
Daarnaast gaan we de mantelbuizen uitleggen en aan elkaar lassen op het Tata Steel terrein, in plaats van op het strand. Alleen voor het intrekken van de mantelbuizen in de boorgaten zullen deze gedurende vier keer twee werkdagen op het strand liggen. We zullen er dan voor zorgen dat deze geen obstakel vormen en dat je er gewoon gemakkelijk overheen kunt stappen.

Het lassen en uitleggen van de mantelbuizen op het terrein van het toekomstige transformatorstation (werkterrein 4/5). Foto: Chris Pennarts

Duur werkzaamheden
Deze voorgenomen aanpak en het werkplan voor het maken van de boringen zijn ingediend bij RWS. Rens: “Zij zijn het bevoegd gezag voor alles dat op het strand en bij de duinen als primaire waterkering gebeurt. De werkzaamheden op het strand voor de landkabels nemen zo’n negen maanden in beslag. Allereerst moet het werkterrein voorbereid worden, daarna volgen de boringen en aansluitend wordt de ophoging weer weggehaald omdat voor de aanlanding van de zeekabels juist weer sleuven gegraven moeten worden. De aanleg van de zeekabels wordt uitgevoerd door aannemer Jan de Nul. Deze aannemer heeft ongeveer vier tot vijf maanden nodig om de zeekabel vanaf zee in te trekken. Hun werkzaamheden en aanvoer van materialen vinden plaats vanaf zee.”

De ‘ontvangstkuipen’ voor het aanleggen van de zeekabels.

Eén in plaats van twee seizoenen
De werkzaamheden op het strand starten na de zomer in september 2021. Na het maken van de boringen en het intrekken van de mantelbuizen, worden de zeekabels aangelegd. Die werkzaamheden duren tot het najaar van 2022. Door grotendeels in het winterseizoen te werken, hoeven we maar één zomerperiode in  plaats van twee te werken op het strand te werken. De vergunningprocedure voor de werkzaamheden op het strand bedraagt minimaal 26 weken. Hierop kunnen nog zienswijzen worden ingediend en daarna is er nog de mogelijkheid om beroep in te dienen. Als dit gebeurt, dan zal die periode langer duren. Rens Wilbers: “We hoeven zo maar één seizoen in plaats van twee te werken op het strand. Ook dat was een wens vanuit de klankbordgroep strandexploitanten, gemeente en bewoners.”

Verkeersplannen
Nu het werkplan voor het strand bij RWS is ingediend, worden in samenspraak met de gemeente, strandexploitanten en de bewoners de bijbehorende verkeersplannen verder uitgewerkt. Komende maanden zijn daar weer (online) vergaderingen over.

Bewonersbrief en online informatiebijeenkomsten
Komende week ontvangen de bewoners van Wijk aan Zee een brief over werkzaamheden, de planning en de procedure voor goedkeuring van Rijkswaterstaat. Ook zijn er online informatiebijeenkomsten op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart. Op deze avonden kan iedereen vragen over de voorgenomen werkzaamheden en de planning voorleggen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar infocentrumwijkaanzee@tennet.eu

De 12 werkterreinen van het strand tot het hoogspanningsstation langs de A9. Vanaf de werkterreinen worden de boringen gemaakt en de mantelbuizen ingetrokken. Door de mantelbuizen worden vervolgens de elektriciteitskabels ingetrokken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.