Waarom deze route?

Delen via:   

Voorafgaand aan de keuze voor een kabeltracé zijn in nauw overleg met de provincie, betrokken gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat zeven tracéalternatieven onderzocht. Ook zijn verschillende grotere (belangen)organisaties op het gebied van onder andere natuur, scheepvaart en (spoor)wegen betrokken. De milieueffecten van de verschillende tracés zijn gedetailleerd onderzocht in een milieueffectrapport (MER). Naast milieueffecten zijn technische haalbaarheid, maatschappelijke overwegingen en kosten in kaart gebracht. Op basis van de resultaten is in oktober 2017 besloten drie alternatieven af te laten vallen en de vier meest kansrijke alternatieven op dezelfde aspecten nader te onderzoeken. De definitieve route (het voorkeursalternatief) is eind april 2018 door de Minister van EZK gekozen op basis van de onderzoeksresultaten en op basis van het bestuurlijk advies van de regionale overheden. In dit advies is unaniem de voorkeur voor het betreffende kabeltracé uitgesproken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.