Impact en gevolgen

Delen via:   

Hinder tijdens werkzaamheden

De realisatie van zo'n groot project gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Tijdens de bouwfase (vanaf 2020) kunt u hinder ervaren. De kabels worden bijvoorbeeld met vrachtwagens aangevoerd en er worden werkterreinen ingericht waarvandaan boringen worden uitgevoerd. Hierover volgt later meer informatie.

De gezondheid van mensen, dieren en gewassen

TenneT krijgt vaak vragen over magneetvelden en gezondheidseffecten. Voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen bestaat geen beleid. Wel bestaat er beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen. Dit beleid van de Nederlandse rijksoverheid gaat uit van een maximale blootstellingslimiet van 100 microtesla (aanbeveling Europese Unie). Aanvullend heeft de Rijksoverheid in 2005 in een beleidsadvies geadviseerd om bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in het gebied rondom de bovengrondse hoogspanningslijn waar de jaargemiddelde magneetveldsterkte 0,4 microtesla of meer is. Dit voorzorgsbeleid wordt toegepast, omdat uit wetenschappelijke onderzoeken een statistisch verband is gebleken voor een relatie tussen blootstelling aan magnetische velden rondom bovengrondse hoogspanningslijnen en het voorkomen van leukemie bij kinderen bij het langdurig verblijven nabij bovengrondse hoogspanningslijnen. Een oorzakelijk verband is niet bewezen. Ook is er geen biologisch mechanisme bekend dat het ontstaan van leukemie als gevolg van blootstelling aan laagfrequente magneetvelden zou kunnen verklaren.

In verband met de aanlegwerkzaamheden en de wens om in de toekomst de ondergrondse kabels te kunnen bereiken legt TenneT de kabels niet onder bebouwing aan; hiermee wordt direct voorkomen dat gevoelige objecten in de magneetveldcontour komen te liggen. Bij dit project komen geen woningen, scholen, crèches of kinderopvangplaatsen binnen de 0,4 microteslacontour van de nieuwe verbinding te liggen. 
Meer over de invloed van bovengrondse en ondergrondse elektrische en magnetische velden leest u in de brochure ‘Wonen in de nabijheid van hoogspanning’. Daarin leest u ook over de adviezen die de overheid heeft geformuleerd over hoogspanningsverbindingen die TenneT altijd naleeft. Ook kunt u meer lezen over magneetvelden onder 'Veelgestelde vragen'.

Invloed op natuur

De aanleg van de platforms, de kabels en het transformatorstation heeft onvermijdelijk impact op de natuur, zowel op zee als op land. In een milieueffectrapportage (m.e.r.) is gedetailleerd onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna, bodem, water, lucht en landschapswaarden tijdens de werkzaamheden en daarna. TenneT moet voldoen aan alle wettelijke kaders. De resultaten worden getoetst door de onafhankelijke Commissie m.e.r.. TenneT heeft intensief overleg met onder andere natuurorganisaties over maatregelen om negatieve effecten tot een minimum te beperken (compensatie en mitigatie).

Er zullen bomen gekapt moeten worden. Het is nog niet bekend hoeveel dit er exact zullen zijn en waar precies. Het betreft de locaties waar gewerkt wordt (boorlocaties) en de locatie waar het transformatorstation komt. TenneT moet dit compenseren. De compensatie wordt uitgewerkt in een Landschapsplan dat gelijktijdig ter inzage komt met het Inpassingsplan.

De zeewering

De kabels worden onder de duinen doorgeboord. Daarbij mag de bescherming tegen hoog water uiteraard niet in het geding komen. TenneT heeft hierover nauw overleg met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die erop toezien dat de verbinding veilig wordt aangelegd.

Veiligheids- en onderhoudszones op zee en land

Rond de platforms, de kabels en het transformatorstation gelden bepaalde veiligheids- en onderhoudszones, zowel op zee als op land. Rond de platforms geldt een veiligheidszone van 500 meter waarbinnen niet gevaren mag worden. De kabels komen in de zeebodem te liggen en liggen idealiter 200 meter uit elkaar. Boven de kabels en tot 500 meter aan beide zijden van de buitenste kabel mogen schepen wel varen, ze mogen er alleen niet ankeren. De netverbinding heeft daarmee beperkte invloed op de scheepvaart. Boven de kabels op land gelden bepaalde beperkingen in grondgebruik. Hierover worden afspraken gemaakt met grondeigenaren. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.