Bekijk nu het voorbereidingsbesluit inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Beta

Delen via:   
18 / 06 / 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden een inpassingsplan voor. In dit plan wordt het tracé van het Net op zee IJmuiden Ver Beta vastgelegd. Ook wordt aangegeven waarom voor dit tracé is gekozen. Het totale tracé bestaat uit een ondergrondse kabelverbinding die loopt vanaf een platform in het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee via een nog te bouwen converterstation op land tot aan het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte.

Vastleggen van de bestemming van de grond

In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond en de regels voor het gebruik van deze grond vast. Het inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan op Rijksniveau. Ter voorbereiding hierop hebben de staatssecretaris en de minister voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is een tijdelijke reservering van de ruimte voor het project. De gereserveerde ruimte noemen we het plangebied.

Wat betekent het voorbereidingsbesluit voor het aanvragen van omgevingsvergunningen?

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van andere werken en werkzaamheden in dit plangebied, dan moet rekening worden gehouden met het voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag voor de vergunning wordt aangehouden, dus tijdelijk niet verleend kan worden. Het plangebied waarvoor deze beperking geldt, staat aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit. U vindt deze kaart op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar kunt u de stukken bekijken?

Het voorbereidingsbesluit treedt op 17 juni in werking en is vanaf 18 juni te bekijken:

  • Digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.rvo.nl/net­op­zee­ijmuiden­ver­beta.
  • Op papier kunt u het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende kaart tijdens reguliere openingstijden bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via Bureau Energieprojecten, telefoon 070 379 89 79. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Als u de documenten niet digitaal kunt lezen en niet naar het ministerie kunt komen, dan kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten om samen tot een passende oplossing te komen.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Duurzame energie aan land brengen

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT is aangewezen als netbeheerder voor het aansluiten van toekomstige windenergiegebieden, zoals IJmuiden Ver. Naast IJmuiden Ver Beta worden in dit windenergiegebied ook de projecten Alpha en Gamma gerealiseerd. Elk van deze projecten maakt het mogelijk om 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie naar land te transporteren en draagt daarmee bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.