IJmuiden Ver Gamma ontwerpbesluiten ter inzage en participatieplan geactualiseerd

Delen via:   
23 / 12 / 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver, naar de Maasvlakte getransporteerd. Van vrijdag 23 december 2022 tot en met donderdag 2 februari 2023 liggen voor dit project de ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingsplan ter inzage. Ook is het participatieplan geactualiseerd.

Procedure

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het kabeltracé binnen gemeentelijk ingedeeld gebied en de locatie van het converterstation op de Maasvlakte worden vastgelegd in een inpassingsplan. De minister voor Klimaat en Energie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast.

Welke besluiten liggen nu ter inzage?

Naast het inpassingsplan zijn er vergunningen en ontheffingen voor het project nodig. In deze procedure liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

  • Watervergunning voor het kabeltracé op de Noordzee, voor de kruising met het tracé van de zeewering en de beschermingszone van een primaire waterkering;
  • Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld;
  • Spoorwegwetvergunning voor drie spoorwegkruisingen op de Maasvlakte;
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen van het converterstation op de Maasvlakte;
  • Ontheffing Wet natuurbescherming voor werkzaamheden in de omgeving van beschermde planten en dieren.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 23 december 2022 tot en met donderdag 2 februari 2023 reageren op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode zijn de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten online te bekijken op de website van RVO. Op papier kunt u de documenten tijdens reguliere openingstijden bekijken bij het ministerie van EZK op de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.
 

Wat is het vervolg?

De ontvangen reacties worden betrokken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze tegen uw belangen ingaan.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen, zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om ideeën in te brengen, mee te denken en zo bij te dragen aan Net op zee IJmuiden Ver Gamma. In het geactualiseerde participatieplan leest u hoe we verschillende partijen in deze fase van het project willen betrekken. Klik hier voor het geactualiseerde participatieplan op de website van RVO.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.