Informatie van inloopavond 14 mei j.l.

Delen via:   
05 / 06 / 2019

Op dinsdag 14 mei 2019 heeft de inloopavond plaatsgevonden voor het project Net op Zee IJmuiden Ver Beta in Zuidland. Tijdens deze avond, waar zo'n 65 bezoekers op af zijn gekomen, stond de mogelijke aanlanding op het hoogspanningsstation nabij Simonshaven via het Haringvliet centraal. Hierbij is sprake van mogelijke landtracés van zo'n 7 à 10 kilometer. In een ontspannen sfeer werden de verschillende zoekrichtingen voor een tracé en mogelijke locaties voor een converterstation besproken. Vooral het formaat van het converterstation (oppervlakte 5,5 hectare, hoogte 25 meter) maakte veel indruk.

Aan de hand van posters konden belanghebbenden en overige geïnteresseerden zich laten informeren over het project. Vertegenwoordigers van TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijkswaterstaat stonden klaar om vragen te beantwoorden. De posters zijn te downloaden.

Vervolg

Momenteel werkt TenneT aan het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het aansluiten van het Net op Zee IJmuiden Ver Beta op het 380 kV hoogspanningsstation Maasvlakte of Simonshaven.

De concept NRD beschrijft o.a.

  • Nut en noodzaak van het project
  • Welke alternatieven we gaan onderzoeken:
    -  Routes voor de verbindingen (zee en land)
    -  Locaties voor de converterstations (zee en land)
  • Punten waaraan we in het onderzoek aandacht gaan besteden (bijvoorbeeld milieu- en omgevingsaspecten)

Vanaf eind augustus 2019 zal de concept NRD zes weken ter inzage worden gelegd. De exacte datum wordt vooraf aangekondigd. Tijdens de periode dat de concept NRD ter inzage ligt, heeft u de mogelijk om uw visie te geven op de inhoud van dit document en de alternatieven die hierin gepresenteerd worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.