Kennisgeving Derde 2GW-verbinding Maasvlakte

Delen via:   
14 / 01 / 2022

Kennisgeving voornemen en participatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van windenergiegebied 1 in de Noordzee naar de Maasvlakte. Deze verbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, vanuit dit windenergiegebied naar land te kunnen transporteren. In dit nieuwsbericht leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?

Om de elektriciteit uit windenergiegebied 1 naar land te transporteren zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is de Derde 2GW-verbinding Maasvlakte. Deze verbinding met een vermogen van 2 gigawatt (2GW) bestaat uit het platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee en op land, een converterstation op land en de verbinding van het converterstation met het landelijke hoogspanningsnet via het nieuw te realiseren 380kV hoogspanningsstation Amaliahaven op de Maasvlakte.

In het voorjaar van 2022 zal bij de vaststelling van het Programma Noordzee een naam gekozen worden voor windenergiegebied 1. Dan krijgt deze verbinding ook de naam van windenergiegebied 1. Tot die tijd heet het project Derde 2GW-verbinding Maasvlakte.

 

Waarom is dit project nodig?

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen moeten extra windparken op zee worden gebouwd. De windenergie uit deze windparken moet aan land worden gebracht. In de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) is onderzocht wat kansrijke opties zijn voor extra aansluitingen van windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet. Uit deze verkenning bleek dat onder meer een verbinding vanuit windenergiegebied 1 naar de Maasvlakte kansrijk is.

Wie doet wat?

Omdat de hoogspanningsverbindingen voor windparken op zee projecten van nationaal belang zijn, valt dit project onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de verbinding komt.

Naar verwachting treedt 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. TenneT is als netbeheerder op zee en op land verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee op het hoogspanningsnet op land.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Het ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. Ons voorstel hoe we partijen en personen in de omgeving willen betrekken tijdens het project staat beschreven in het voorstel voor participatie dat samen met het voornemen ter inzage ligt.

U kunt van vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 reageren op het voornemen en het voorstel voor participatie. U kunt ideeën inbrengen of laten weten wat u vindt van het project en het voorstel voor participatie. Het voornemen en participatievoorstel kunt u bekijken op de website van RVO. Hier vindt u ook de officiele kennisgeving en leest u hoe u kunt reageren.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.