Meningen tracéopties welkom

Delen via:   
10 / 04 / 2019

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot 2 mei 2019 meedenken over de tracéopties voor het aansluiten op het hoogspanningsnet van windparken in windenergiegebied IJmuiden Ver.

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vinden het belangrijk dat bewoners en andere betrokken partijen kunnen meedenken over hoe windenergie van zee een plek krijgt in hun leef- en werkomgeving. Vorig jaar is een eerste verkenning naar mogelijke tracés voor het ontsluiten van de windenergiegebieden op zee uitgevoerd samen met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hieruit zijn de mogelijke alternatieven gekomen waarop omwonenden en belanghebbenden nu kunnen reageren.

Betrokkenen kunnen hun mening geven via twee websites:

Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Voor Net op zee IJmuiden Ver Beta.

Wat gebeurt er met reacties?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT verwerken de binnengekomen reacties en leggen in overleg met regionale overheden de meest kansrijke tracés die na de zomer de onderzoeksfase ingaan vast in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie ligt na de zomer 2019 ter inzage. Vervolgens start voor de kansrijke tracés een milieueffectenonderzoek en wordt gekeken naar onderscheid in kosten, technische aspecten, omgevingsaspecten en toekomstvastheid. Dit wordt beschreven in een Integrale Effect Analyse, die ter inzage wordt gelegd en waarover advies aan de regionale overheden wordt gevraagd. Op basis hiervan kiest de minister van EZK samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorkeursalternatief, dat wordt uitgewerkt in ontwerpvergunningen en een ontwerpinpassingsplan, die ter inzage worden gelegd en waar uiteindelijk beroep tegen kan worden ingesteld.

Vanaf dit voorjaar zijn er werksessies met overheden en belangenorganisaties en openbare inloopavonden. Data van de inloopavonden staan te zijner tijd op de website en in huis-aan-huisbladen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.