NRD vastgesteld voor project Net op zee IJmuiden Ver Beta

Delen via:   
02 / 04 / 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding van project Net op zee IJmuiden Ver Beta eind maart vastgesteld. In de NRD staat welke mogelijke routes voor de hoogspanningsverbinding voor dit project onderzocht worden en hoe dat gebeurt.

Vanwege de vragen over het tracé Simonshaven, heeft het langer geduurd om de NRD definitief vast te stellen. De definitieve, vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Nota van Antwoord met de beantwoording van de zienswijzen en reacties op de concept NRD zijn in te zien op de website van Bureau Energieprojecten onder lopende projecten bij (hoogspannings)project ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta’. Hier vindt u ook meer informatie over het project en de voortgang. Ondertussen is het vervolgonderzoek naar de effecten van de tracés in volle gang.

Windenergie aan land brengen

Windenergiegebied IJmuiden Ver ligt 75 kilometer uit de kust. Huishoudens en bedrijven op het vasteland moeten de elektriciteit uit dit gebied kunnen gebruiken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Netbeheerder TenneT doen onderzoek naar locaties en routes om deze elektriciteit bij die gebruikers te krijgen.

Om de schone elektriciteit uit dit windenergiegebied naar het vasteland te krijgen, zijn elektriciteitskabels nodig. Deze liggen eerst in de zeebodem en gaan vervolgens op land onder de grond naar een ‘converterstation’. Dit station zet de gelijkstroom uit dit windenergiegebied om naar de wisselstroom die huishoudens en bedrijven gebruiken.

Het converterstation moet in de omgeving van een bestaand hoogspanningsstation worden gebouwd. Op deze manier kan de elektriciteit van het windpark op het hoogspanningsnet worden gezet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt samen met TenneT de mogelijke locaties op de Maasvlakte en in Simonshaven, in beide gevallen nabij een bestaand hoogspanningsstation. De Rijksoverheid besluit wat de uiteindelijke route voor de verbinding en locatie voor het converterstation worden en TenneT zal de verbinding aanleggen.

Vervolg: Integrale effectenanalyse

Eerst onderzoeken we de mogelijke kabelroutes en locaties voor een converterstation, alternatieven genaamd, op milieueffecten. De omgeving heeft hierin een belangrijke en actieve rol gespeeld door kennis over de projectgebieden te delen en aan te geven welke punten in het effectenonderzoek zouden moeten worden meegenomen. In deze analyse nemen we naast de milieueffecten ook technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van de alternatieven mee. Dit heet de Integrale effectenanalyse (IEA).

In het bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio zijn in december 2019 afspraken gemaakt over het alternatief Simonshaven. Als Simonshaven in het milieueffectrapport (MER fase 1) veel minder goed scoort dan de alternatieven naar de Maasvlakte, besluiten we Simonshaven niet verder mee te nemen in de IEA.

Uw kans om mee te praten

Het ministerie en TenneT betrekken overheden, belangenorganisaties, grondeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden bij het proces om te komen tot een route en de locatie voor een converterstation. Vaak doen we dit via persoonlijk contact, maar ook via (online) werksessies en (online) informatieavonden.

Het milieueffectrapport en de IEA worden naar verwachting in juni 2020 gepubliceerd. Iedereen kan hierop reageren. En tijdens een inloopbijeenkomst of op een andere, geschikte manier in verband met maatregelen tegen het coronavirus, kunt u vragen stellen. Hierover informeren we u nog.

Deel uw kennis van de omgeving

Bent u nog niet betrokken bij het project Net op zee IJmuiden Ver Beta en wilt u dat in het vervolg wel zijn? Wilt u uw kennis met ons delen over de omgeving van bovengenoemde locaties en routes? Onze contactgegevens en projectinformatie vindt u via de website www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta. Informatie over de procedure vindt u via www.bureau-energieprojecten.nl. Ga daarvoor naar het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Beta’.

Abonneer u op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Wilt u regelmatig een update over Net op zee IJmuiden Ver Beta? Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief van dit project. Dat kan via www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.