Tracé Simonshaven valt definitief af

Delen via:   
04 / 06 / 2020

Het Net op zee IJmuiden Ver Beta gaat door middel van ondergrondse kabels schone energie aan land brengen vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. Hiervoor zijn aansluitingen op het hoogspanningsstation op de Maasvlakte en het hoogspanningsstation nabij Simonshaven bekeken. Uit het milieueffectenonderzoek is gebleken dat een aansluiting op de Maasvlakte veel minder milieueffecten geeft dan een aansluiting op Simonshaven. Daarom is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) - mede op verzoek van de omgeving en de regionale overheden in afstemming met TenneT - besloten het tracé naar Simonshaven niet verder te onderzoeken en niet meer mee te nemen in de procedure voor het Net op zee IJmuiden Ver Beta.

Simonshaven scoort minder goed op milieueffecten dan de Maasvlakte
Afgelopen februari hebben de regionale overheden, TenneT en het ministerie van EZK afgesproken dat overwogen wordt om het tracéalternatief naar Simonshaven niet verder mee te nemen als dit alternatief in het milieueffectrapport (MER) veel minder goed scoort dan de alternatieven naar de Maasvlakte. Nu uit het MER blijkt dat het alternatief naar Simonshaven veel meer milieueffecten met zich meebrengt dan de alternatieven naar de Maasvlakte, wordt het alternatief naar Simonshaven niet verder onderzocht in de Integrale Effectenanalyse (IEA). Simonshaven maakt geen onderdeel meer uit van de tracéalternatieven waaruit de minister van EZK eind 2020 het voorkeursalternatief kiest. In de IEA worden naast de milieueffecten ook omgeving, techniek, kosten en de toekomstvastheid van de verschillende alternatieven naar de Maasvlakte in beeld gebracht. In de IEA is een apart hoofdstuk gewijd aan de milieueffecten en het afvallen van Simonshaven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.