Wat is een inpassingplan?

Delen via:   

Een inpassingsplan (IP) is een bestemmingsplan dat in dit geval op rijksniveau wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierin wordt uitgelegd waar de netaansluiting komt te liggen en waarom voor dit kabeltracé, de locatie van het platform en voor deze converterstationslocatie gekozen is. Het IP geldt voor het tracé op land, tot 1 km op zee.

In het inpassingsplan zijn opgenomen:

  • Een kaart (verbeelding) waarop de exacte ligging van het project (het kabeltracé en de locatie van het converterstation) is aangegeven,
  • Regels en (kwaliteits)eisen voor het project,
  • Een toelichting, met daarin de motivatie voor het kabeltracé en de locatie van het converterstation en hoe het plan wordt uitgevoerd. Ook bevat dit een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, natuur, landschap en en archeologische waarden. Deze effecten zijn beschreven in een milieueffectrapport (MER). Het MER is een bijlage bij het inpassingsplan.
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.