Wat is een voorkeurstracé?

Delen via:   

Het voorkeursalternatief (VKA) is het beoogde kabeltracé voor de netaansluiting van Net op zee IJmuiden Ver Beta. Dit wordt gekozen door de minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit verschillende tracéalternatieven.

De minister maakt zijn keuze voor het VKA op basis van de Integrale effectenanalyse (IEA), reacties vanuit de omgeving die hierop zijn ingediend, het gezamenlijke advies van de regionale overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.