Waar

Delen via:   

Windenergiegebied IJmuiden Ver

Windenergiegebied IJmuiden Ver ligt ter hoogte van IJmuiden op zo'n 75 kilometer uit de kust. Het is een groot windenergiegebied, waarin meerdere windparken worden gebouwd met een totaal vermogen van 6 gigawatt (GW). Om de energie naar land te transporteren zijn drie verbindingen nodig.

Er zijn al vergevorderde plannen voor twee verbindingen vanuit dit gebied naar land: Net op zee IJmuiden Ver Alpha (met een aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet in het Sloegebied) en Net op zee IJmuiden Ver Beta (met een aansluiting op de Maasvlakte). Om de windparken in het noordelijke deel van het windenergiegebied op land aan te sluiten is een derde ondergrondse hoogspanningsverbinding nodig: Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit project sluit net zoals Net op zee IJmuiden Ver Beta aan op de Maasvlakte en kent een tracé op zee en op land dat vrijwel volledig parallel loopt aan Net op zee IJmuiden Ver Beta. 

De verbindingen zijn aparte projecten met elk een eigen ruimtelijke procedure.

Windenergiegebied Nederwiek

Sinds januari 2022 ook wordt vanuit het nieuw aangewezen windenergiegebied Nederwiek nog een 2GW-hoogspanningsverbinding naar de Maasvlakte ontwikkeld: Net op zee Nederwiek 2. Dit windenergiegebied ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Naast deze verbinding wordt tevens een verbinding vanuit windenergiegebied Nederwiek naar het Sloegebied in Zeeland gerealiseerd. Dit project heet Nederwiek 1.

Samenhang projecten en participatie

Zowel op zee als op land zijn er momenteel dus meerdere projecten in min of meer dezelfde omgeving in voorbereiding. Deze samenloop leidt ertoe dat er vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en TenneT er veel contacten zijn met dezelfde omgevingspartijen voor de verschillende projecten. We zorgen voor een zo goed mogelijke onderlinge afstemming en organiseren waar mogelijk en wenselijk de samenwerking met omgevingspartijen zodanig dat dit efficiënt verloopt. Bijvoorbeeld door de afstemming over meerdere projecten te combineren.

Het meest duidelijke voorbeeld is uiteraard de afstemming bij de projecten Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma: de tracés van deze twee projecten lopen vrijwel volledig parallel aan elkaar op zee en op land. Ook voor Net op zee Nederwiek 2 geldt dat er veel contacten zijn met overeenkomstige stakeholders op zee en op land. Voor al deze projecten geldt daarnaast dat ze op de Maasvlakte op het landelijke hoogspanningsnet aan gaan sluiten via het nog te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven. Dit project kent ook overlap in stakeholders met belangen op de Maasvlakte. Tot slot kennen ook de Net op zee-projecten IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 en Nederwiek 3 overlap met stakeholders, omdat de tracés op zee over lange afstanden parallel lopen met de zeetracés naar de Maasvlakte. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.