Procedure en planning IJmuiden Ver Gamma

Delen via:   

De windparken die door IJmuiden Ver Gamma worden aangesloten, worden naar verwachting uiterlijk in 2030 in gebruik genomen. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De aanleg van een elektriciteitsaansluiting is een omvangrijk project, dat meerdere jaren duurt.

De komende periode richten we ons op de besluitvorming van Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Onderstaande tabel bevat op hoofdlijnen de (wettelijke) procedure en bijbehorende planning. Hierin staat op welke momenten de officiële documenten worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd en wanneer u kunt meedenken, bijdragen en inspreken.

Participatieplan

In de periodes tussen bovenstaande momenten wordt telkens de volgende stap in het project inhoudelijk voorbereid. Daar betrekken we belanghebbenden uiteraard tijdig bij. Hoe we dat in iedere fase doen, beschrijven we in het participatieplan, dat we voorafgaand aan elke volgende processtap actualiseren. U vindt het geactualiseerde participatieplan op de website van RVO.

December 2022 tot februari 2023: ontwerpbesluiten ter inzage

Op 23 december 2022 publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als onderdeel van de procedure, de ontwerpbesluiten die nodig zijn om Net op zee IJmuiden Ver Gamma te mogen bouwen en in gebruik te mogen nemen. Deze ontwerpbesluiten liggen tot en met 2 februari 2023 ter inzage. Tijdens deze periode is het voor iedereen mogelijk om de stukken te lezen en desgewenst een zienswijze in te dienen.

NB: In de eerdere planningen zijn we uitgegaan van de publicatie van de ontwerpbesluiten in februari 2023. We zijn er echter in geslaagd de voorbereidingsperiode sneller te doorlopen. Zodoende kunnen we de stukken al in december 2022 ter inzage leggen.

Wat zijn ontwerpbesluiten?

Een ontwerpbesluit is een ‘voorlopig’ besluit. Dit betekent dat besluiten in ontwerp ter inzage worden gelegd en dat er zienswijzen op kunnen worden ingediend. Na behandeling van de zienswijzen worden de besluiten vastgesteld. De vastgestelde (definitieve) besluiten zijn mogelijk aangepast naar aanleiding van ingediende zienswijzen op de ontwerpbesluiten.

Overige activiteiten komende periode

Naast de publicatie van de ontwerpbesluiten vinden de komende projectfase onder meer de volgende activiteiten plaats:

Sluiten van overeenkomsten met grondeigenaren en erfpachters

TenneT wil graag overeenkomsten sluiten met eigenaren en erfpachters van de gronden waarover het tracé op land loopt. Deze gesprekken worden gelijktijdig voor Net op zee IJmuiden Ver Beta en Net op zee IJmuiden Ver Gamma gevoerd, omdat deze tracés parallel lopen en dezelfde percelen kruisen.

Sluiten van overeenkomsten met offshore kabel- en leidingbeheerders

Op zee kruist het tracé andere kabels en leidingen (gas, water, telecom etc.) en soms is er sprake van parallelligging. De afstemming met deze beheerders is sinds 2021 gaande en verkeert momenteel in een afrondende fase. Dat betekent dat we op het punt staan om de zogenaamde crossing and proximity agreements af te sluiten. Hierin staat onder andere hoe de kruising technisch wordt gerealiseerd en hoe er om wordt gegaan met aansprakelijkheden.

Voorbereiding op bouwfase

De bouwfase van de projecten op Net op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma begint in het najaar van 2023. Op land worden de parallelle tracés en de converterstations van beide projecten gelijktijdig aangelegd. Na het contracteren van de aannemers die deze werkzaamheden uit gaan voeren, wordt de planning verder uitgewerkt. Vooruitlopend daarop gaan we alvast met een aantal stakeholders op land in gesprek over raakvlakken tijdens de bouw. Overigens zullen er in 2023 slechts beperkt werkzaamheden plaatsvinden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden op land ligt in de periode 2024-2026. Voorafgaand aan de bouwfase publiceren we een participatieplan dat over participatie tijdens de bouw gaat.
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.